banner-01

產品介紹Products

>產品介紹>自動立式插紙(片)機系列
吊扇絕緣紙 / 絕緣片自動插入機

吊扇絕緣紙 / 絕緣片自動插入機

CJ-180A & CJ-180B
Ceiling Fan Insulation Paper & Insulator Inserter Machine

轉子絕緣紙自動插入機 / 絕緣片自動插入機

轉子絕緣紙自動插入機 / 絕緣片自動插入機

CJ-160A & CJ-160B
Rotor Insulation Paper / Insulator Inserter Machine

自動定子絕緣紙(大小槽)插入機

自動定子絕緣紙(大小槽)插入機

CJ-150
Auto Stator Insulation Paper(Big & Small) Slot Inserter Machine

自動定子絕緣紙插入機

自動定子絕緣紙插入機

CJ-100
Auto Stator Insulation Paper Insulator Inserter Machine